Kodeks ponašanja MENARINI grupe

Integritet i etika temelj su našeg djelovanja 

Kodeks ponašanja MENARINI grupe odražava vrijednosti koje nadahnjuju našu Grupu u radu. Namjera postupanja u interesu MENARINI grupe ili izravne ili neizravne podružnice ni na koji način ne može opravdati usvajanje ponašanja koja su u suprotnosti s načelima sadržanim u ovom Kodeksu ponašanja.

Uvjereni smo da je stalno ugrađivanje integriteta i etike u temelj naših postupanja izvor naše snage i ključ za sve veći uspjeh.

Ovaj kodeks nije samo skup riječi na listu papira nego izravan, konkretan vodič za nadahnuće ponašanja direktora, menadžera i zaposlenika u Italiji i inozemstvu, kao i obveza prema kolektivu utemeljena na svjesnom djelovanju u odnosu na naše dionike.

Kodeks ponašanja MENARINI grupe primjenjiv je za sve tvrtke u Grupi, bez obzira na to gdje se nalaze u svijetu.

PREUZIMANJE DATOTEKA

Kodeks ponašanja Menarini grupe
Menarini Globalni Kodeks ponašanja Trećih Strana

Daljnje teme